Notice: Undefined variable: bossIsHere in /home2/unitedmo/public_html/includes/header.php on line 3

Ievads

Motoklubs "United Motors" (turpmāk tekstā "UM" vai "klubs") ir domubiedru kopa, kas darbojas Latvijas teritorijā. Tas dibināts 2004.gada maijā, apvienojoties līdzīgu interešu cilvēkiem, kuri vēlas regulāri kopīgi braukt (ceļot) ar motocikliem un respektē satiksmes drošības principus.
UM biedriem ir brīvprātīgs statuss un viņi, līdztekus saistībai UM, var būt arī citu organizāciju, klubu biedri, ja vien to būtība nav pretrunā UM principiem.
"United Motors" simbolika (zīmols) attēlota Nolikuma pielikumos.
Atbilstoši Latvijas Motoklubu asociācijas (MCA) pasludinātajai motoklubu struktūrai, United Motors ir MC (Motorcycle Club) statuss.
Klubs „United Motors” neveic saimniecisku darbību vai komercdarbību.

 

UM darbības programma

 • Kopīga, pilnvērtīga un kvalitatīva atpūta UM un citu motoklubu organizētajos motociklu braucienos un pasākumos.
 • Ar savu dalību satiksmē un sabiedrībā, autovadītāju viedokļa par motociklista kā līdzvērtīga satiksmes dalībnieka respektēšanas un satiksmes kultūras veicināšana.
 • Motocikla kā ekonomiska un ekoloģiski tīrāka transportlīdzekļa popularizēšana.
 • UM simbolikas kā garanta uzticamam, drošam un prognozējamam motociklistam pierādīšana.

 

UM struktūra

UM sastāvu veido biedri, kuru skaits nav ierobežots.
No kluba biedru vidus tiek izvēlēts prezidents un valde. Valdi veido prezidents un 2 valdes locekļi.
Biedri, kas bijuši iesaistīti kluba dibināšanā un nav mainijuši kluba krāsas ir nominēti ar titulu „Senior”.
Tituls „Road Captain” kopā ar atšķirības zīmi katru gadu kopsapulcē tiek piešķirts tam United Motors biedram, kas iepriekšējā gadā visvairāk piedalījies kluba organizētajos pasākumos.
Valdes adrese: kpikss@inbox.lv

 

UM pārvaldes mehānisms

UM dibināts, sasaucot savienības kopsapulci, un protokolā fiksējot tās sastāvu un gaitu. Dibinot klubu (sākotnēji – savienību), ar lēmumu ir apstiprināts Nolikums.
Kluba regulārais pārvaldes mehānisms ir kluba biedru kopsapulce. Kopsapulce klātienē tiek sasaukta reizi gadā, motosezonas starplaikos, tajā balss tiesības ir tikai klātesošajiem biedriem. Kopsapulcē tiek pieņemti kluba darbībai aktuālie lēmumi, kluba biedriem ir tiesības un iespēja izteikt savu viedokli un nostāju dažādos, ar kluba darbību saistītos jautājumos.
Kopsapulču starplaikos aktuālo jautājumu izskatīšana notiek elektronisku sapulču veidā. Sapulces zem attiecīgas tēmas nosaukuma tiek novadītas United Motors mājaslapas Diskusiju sadaļā. 
UM darbību koordinē valde. Lēmumus pieņem valde vai UM biedri. Biedru pieņemtais lēmums ir spēkā, ja to atbalsta 2/3 no biedru kopskaita. 
Valdi iespējams atsaukt gadījumā, ja 2/3 no biedru skaita izsaka tai neuzticību. Šādā gaidījumā tiek sasaukta jauna kopsapulce un ievēlēta jauna valde, vai arī tiek lemts par kluba darbības izbeigšanu. 
Klubam ir izveidots un apstiprināts zīmols, kas uzskatāms par UM simboliku. Zīmola izmantošana ārpus motocikla un motociklista apģērbā iekļaujamajiem aksesuāriem saskaņojama ar valdi.
UM nepieciešamie finanšu līdzekļi (mājas lapas izveidei, uzturēšanai un citiem izdevumiem) tiek iegūti, izziņojot biedriem konkrēto nepieciešamību un vajadzīgo summu iekasējot no visiem biedriem vienlīdzīgi.
UM valde ir tiesīga grozīt Nolikumu, ja grozījumi nav pretrunā ar kluba pamatnostādnēm.

 

UM biedru uzņemšana un izslēgšana

 

Pamatnosacījumi, lai persona kļūtu par UM biedru:

 • "A" kategorijas motocikla vadītāja apliecība;
 • Jāpārsniedz 23 gadu vecums;
 • Jābūt apgādātam ar motociklu (par tādu tiek uzskatīts jebkurš kopts, divu vai trīs riteņu transportlīdzeklis, kas spējīgs ilgstoši braukt ar ātrumu vismaz 90 km/h);
 • Laba reputācija;
 • Jābūt vēlmei piedalīties kluba kopīgajos braucienos un aizstāvēt UM principus.

 

Uzņemšanas/izslēgšanas procedūra:

 • Lai tiktu uzņemts UM, pretendents aizpilda noteiktas formas iesniegumu (pielikumā) un iesniedz to kluba valdei. Par biedra uzņemšanu lemj kopsapulce vai atsevišķs biedru balsojums;
 • Jaunus biedrus UM rindās ieskaita un atskaita, fiksējot tos biedru sarakstā kluba mājaslapā. Pirms biedra uzņemšanas klubā iespējams noteikt pārbaudes laiku, lai labāk iepazītu pretendentu;
 • Ja pēc kopīga kluba biedru vairākuma lēmuma par konkrētas naudas summas nepieciešamību biedrs atsakās maksāt savu daļu, valde ir tiesīga biedru izslēgt no kluba;
 • Ja konstatēts, ka biedrs sezonas laikā nav piedalījies nevienā no UM rīkotajiem braucieniem, ar lēmumu biedru var izslēgt no kluba. Pirms lēmuma par izslēgšanu pieņemšanas tiek izvērtēti biedra paskaidrojumi, ja biedrs tādus iesniedz;
 • Biedrs var tikt izslēgts no kluba ar valdes lēmumu arī par citiem nolikuma rupjiem pārkāpumiem, vai kritisku reputācijas pasliktināšanos.

 

UM biedru tiesības un pienākumi

 

UM biedriem ir tiesības:

 • Piedalīties UM kopīgos braucienos;
 • Kļūt par brauciena organizētāju;
 • Uzaicināt braucienos citus motociklistus, galvojot par viņu reputāciju un, ja pret to neiebilst valde;
 • Vest pasažierus uz sava motocikla UM braucienos, ja pasažieris respektē UM idejas un ievēro sabiedrisko kārtību;
 • Izmantot apģērbā, aksesuāros un motocikla aprīkojumā UM simboliku;
 • Biedriem Senioriem - izmantot noteikto Seniora atšķirības zīmi;
 • Titula ieguvējam – izmantot „Road Captain” atšķirības zīmi.

 

UM biedriem ir pienākums:

 • Ievērot UM nolikumā izvirzītās prasības;
 • Personiski piedalīties kluba kopsapulcēs. Savu viedokli un balsi aizliegts pārpilnvarot citai personai;
 • Regulāri apmeklēt kluba mājaslapas diskusiju sadaļu, iepazīties ar kluba aktuālo informāciju;
 • Ievērot ceļu satiksmes drošības prasības;
 • Ievērot Latvijas motociklistu sabiedrības vērtības un tikumus (sniegt palīdzību, sveicināt u.c.);
 • Kopt savu motociklu, uzturēt to tehniskā kārtībā un tīrībā;
 • Uz kopīgajiem braucieniem ierasties savlaicīgi, lai neaizkavētu pārējos;
 • Savu iespēju robežās katru sezonu vismaz divreiz piedalīties UM rīkotajos braucienos;
 • Palīdzēt UM biedriem, ja tiem nepieciešama informācija, padoms vai cita veida palīdzība.

 

UM pasākumu būtība

Kluba biedri ir vienojušies ar kopīgu vēlmi baudīt atpūtu, braucot ar motociklu, tādēļ pasākumi un braucieni tiek veidoti, ievērojot sabiedrības intereses un satiksmes drošības kritērijus. 
Kopīgie UM braucieni tiek organizēti un tos vada brauciena organizators. Pamatnozīme tiek piešķirta braukšanas procesam, nevis pasākumiem brauciena starplaikos, tādēļ tiek sabalansēts laiks, kas veltīts braukšanai, ar laiku, ko atvēl atpūtai un izklaidei. 
UM biedri aktīvi piedalās braucienu organizēšanā, kā arī izsaka priekšlikumus nākamo braucienu maršrutu un aktivitāšu plānošanā.